Hur fungerar det i praktiken?

Hur ett projekt ska samproduceras är upp till lärosätena och näringslivet att bestämma och utforma, men det finns vissa grundkrav som KK-stiftelsen ställer:

  • I regel ska värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen bidrar med (exklusive OH).
  • I vissa av våra program är kravet på medfinansiering mindre eller så krävs ingen medfinansiering. I dessa program krävs dock ett engagemang från parter i näringslivet som är tydligt och tillräckligt omfattande för att säkra projektens nytta för näringslivet. Vad som gäller för respektive program går att finna i utlysningstexterna.
  • I alla projektansökningar ska en avsiktsförklaring från respektive samproducerande företag bifogas. I dessa ska åtagande, egna insatser och roll i projektet samt motiv och värde för medverkan anges. Intyg om medfinansiering/medverkan följs sedan upp vid projektets slut.
  • Stiftelsen finansierar inte uppdragsforskning eller uppdragsutbildningar, varför det i princip alltid måste vara minst två av varandra oberoende företag som medverkar i varje projekt.

Samproducerad forskning

I ett projekt som finansieras av KK-stiftelsen arbetar forskare och företag gemensamt med att formulera forskningsfrågor, lösa problem, analysera, testa och utvärdera för att åstadkomma vetenskapliga resultat som också ger nytta för medverkande företag.

I stiftelsens verktygslåda finns ett antal program som Sveriges högskolor och nyare universitet kan söka medel från för att samproducera forskning tillsammans med näringslivet:

I programmet Hög genomför forskare och företag ett forskningsprojekt där de gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning. I det mer omfattande programmet Synergi ska forskare och företag genomföra flera delprojekt och tillsammans adressera en gemensam kärnfråga. Båda programmen syftar till att generera ny kunskap, kompetenshöjning, effektivare verktyg, eller ge möjlighet att vara först med en unik teknik eller metod.

Programmet Forskningsprofiler innebär långsiktiga satsningar som med sin längd och storlek syftar till att skapa såväl fördjupade relationer mellan ett lärosäte och deltagande företag som nya samarbeten mellan de företag som ingår i satsningen. Gemensamma forskningsresultat hinner omsättas och implementeras i företagens egna verksamheter och innebär möjlighet för en forsknings- och utbildningsmiljö att vidareutveckla ett utpekat strategiskt viktigt forskningsområde med god potential att bli internationellt framstående.

I programmet Prospekt får nyligen disputerade forskare möjlighet att självständigt driva ett forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Målet är att forskaren utvecklas professionellt och meriteras för en fortsatt akademisk karriär och samtidigt bidrar till utveckling och förnyelse hos både lärosäte och deltagande företag.

I programmet Företagsforskarskolor utvecklas och genomförs forskarutbildning i samverkan med näringslivet. Projekten fokuserar på relevanta forskningsproblem, ger värdefulla nätverk, utgör en viktig insats för näringslivets kompetensförsörjning och kan ge ett rejält kompetenslyft för en hel bransch.

I programmet Rekryteringar ges näringsliv och lärosäten möjlighet att göra strategiska rekryteringar i form av professorer, gästprofessorer, biträdande lektorer, lektorer eller adjungerad professor/lektorer till näringsliv eller lärosäte. Genom långsiktig förstärkning av kapaciteten inom forskning och utbildning möjliggör programmet för företag och lärosäten att bygga kunskap och kompetens inom centrala områden.

Samproducerad utbildning

Även i de utbildningsprojekt som finansieras av stiftelsen ska en aktiv samproduktion äga rum. I utvecklingen av utbildningar kan samproduktion ske genom workshops, referensgrupper, styrgrupper med syfte att definiera kursinnehållet och säkra näringslivsrelevansen. I genomförandet av kurser kan företag exempelvis bidra med gästföreläsningar, case, praktikplatser och mentorskap.

I stiftelsens verktygslåda finns ett antal program som Sveriges högskolor och nyare universitet kan söka medel från för att samproducera utbildning tillsammans med näringslivet:

I programmet Expertkompetens är målet att ta fram utbildningar som är skräddarsydda utifrån näringslivets behov, och ge förutsättningar för att utveckla den kompetens som företagen behöver för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Utbildningarna karaktäriseras av flexibla former vilket gör det möjligt för yrkesverksamma att studera och arbeta samtidigt.

Programmet Avans ger lärosäten tillsammans med näringslivet möjlighet att utveckla näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå. Inom det tidigare programmet NU ska lärosätet tillsammans med företag utveckla och genomföra näringslivsrelevanta och nätbaserade kurser på minst avancerad nivå.