Två kvinnor vid ett bord

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-stiftelsen bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft genom att finansiera forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet. Det kapital som är grundförutsättningen för verksamheten uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Genom god förvaltning har vi hittills kunnat finansiera forskningsprojekt för över 11,9 miljarder kronor.

Vad vi gör

Finansiär

Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nyare universitet med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Stöd till forskning och kompetensutveckling

2022 beviljade KK-stiftelsen medel till 78 projekt till en summa av 467 miljoner kronor. Sedan starten 1994 har vi finansierat över 3382 projekt. I vår årsredovisning kan du läsa mer.

Lär känna stiftelsen

År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, var en av dessa.

Vårt uppdrag är att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Vid starten fick stiftelsen också i uppdrag att särskilt främja informationsteknik men det ändamålet ansågs uppfyllt år 2016. Läs 10 minnesvärda händelser under 30 år och mer om vår historia!

Vi finansierar projekt med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Ett krav från vår sida är att projekten alltid ska drivas i samverkan med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft.

KK-stiftelsen har 14 anställda och kontoret finns i Stockholm. Eva Schelin är vd och leder kansliet som är uppdelat i tre enheter. Vår styrelse är högsta beslutande organ och består av tio ledamöter inklusive ordförande. Ett kapitalutskott är beslutande organ för förvaltningen av kapitalet inom ramen för placeringsriktlinjerna som beslutas av styrelsen.

Samproduktion

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. Det innebär att de projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Forskning och kompetensutveckling

KK-stiftelsen erbjuder idag åtta programformer för finansiering. Vissa är primärt inriktade på utveckling av forskning, medan andra inriktar sig på utveckling av utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Vid behov kan även särskilda utlysningar göras. Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden.

Analys och utvärdering

Dokument och Publikationer

KK-stiftelsen arbetar med analys och utvärdering för att utveckla program och insatser, så att effekterna för såväl lärosäten som näringsliv och det omgivande samhället blir så bra som möjligt. Mer specifikt handlar det om att identifiera vad insatserna kan medföra i termer av till exempel företags tillgång till kunskap och kompetens, upplevt samarbete mellan näringsliv och akademi samt vetenskaplig utveckling. Arbetet ligger också till grund för kunskapsspridning.