Uppdrag

År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, var en av dessa.

Vårt uppdrag sedan start är att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Vid starten fick stiftelsen också i uppdrag att särskilt främja informationsteknik men det ändamålet ansågs uppfyllt år 2016.

Vi finansierar projekt med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Ett krav från vår sida är att projekten alltid ska drivas i samverkan med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft.

Forskning och kompetensutveckling

KK-stiftelsen erbjuder åtta programformer för finansiering. Vissa är primärt inriktade på utveckling av forskning, medan andra främst inriktar sig på utveckling av utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Vid behov kan även särskilda utlysningar göras.

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Stiftelsens ambition är att lärosätena som kan söka medel ska använda våra program strategiskt för att långsiktigt utveckla sin verksamhet och bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Samproduktion

Samverkan med näringslivet – vilket KK-stiftelsen kallar för samproduktion – utgör grunden i vår verksamhet och genomsyrar de projekt och forsknings- och utbildningsmiljöer stiftelsen finansierar. Kortfattat innebär samproduktion att de projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar stiftelsens insats.

Det är akademin och näringslivet som gemensamt definierar de områden och frågeställningar som har både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. De projekt som vi finansierar spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer. 

Analys och utvärdering

KK-stiftelsen arbetar med analys och utvärdering för att utveckla program och insatser, så att effekterna för såväl lärosäten som näringsliv och det omgivande samhället blir så bra som möjligt. Mer specifikt handlar det om att identifiera vad insatserna kan medföra i termer av till exempel företags tillgång till kunskap och kompetens, upplevt samarbete mellan näringsliv och akademi samt vetenskaplig utveckling. Våra uppföljningar och utvärderingar ligger också till grund för kunskapsspridning.