Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen vill stödja byggandet av starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Alla våra stödformer bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad vi menar med starka miljöer

Enligt KK-stiftelsens synsätt har en stark miljö förmågan att samlat utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet och miljön arbetar långsiktigt och strategiskt med sin utveckling. Detta är en bärande del i vårt KK-miljöprogram men många av de projekt som vi finansierar återfinns också inom miljöer som är under utveckling, på resan mot att bli starkare miljöer.

Miljön kan i ett tidigt skede ta sin utgångspunkt i en forskargrupp, för att senare i mer utvecklad form utgöra en större enhet som en forskningsmiljö, en institution, ett centrum eller liknande. För oss är det den gemensamma ambitionen om vetenskaplig positionering och profilering som ringar in en forsknings- och utbildningsmiljö. Det är de forskare och lärare, utbildningar, forskningsfrågor, näringslivspartners, projekt etcetera som är en del i att bidra till ambitionen om positionering och profilering inom ett utvalt och avgränsat område som utgör miljön. Hur ett sådant område avgränsas hänger samman med det forsknings- och utbildningsområde inom vilket miljön har möjlighet att inta en nationell och internationell vetenskaplig position.

Dynamisk uppbyggnad

Våra program kan användas på olika sätt längs en resa mot att bygga en starkare miljö. En miljö måste inte vara stark för att få finansiering från KK-stiftelsen, men det måste finnas en ambition om att långsiktigt utveckla en starkare miljö. Det är vägen dit som vi vill vara med och finansiera – och vi vill se att alla ansökningar passas in som en byggsten på resan.

Programmens krav är utformade efter utlysningens specifika mål och syfte som speglar hur programmet är tänkt att användas för miljöutveckling. Programmen fungerar som verktyg för att hantera utmaningar som till exempel profilering, internationalisering, förnyelse eller behov av kompetensförsörjning i näringslivet.

Några exempel

Hög-programmet finansierar forskningsprojekt och kan användas av grupper i uppbyggnadsfasen som vill stärka sin forskning i samproduktion med näringslivet. Sådana grupper kan också ha behov av kapacitetsförstärkning vilket programmet Rekryteringar erbjuder, till exempel finns finansiering för adjungerade professorer från näringslivet. Programmet Forskningsprofiler riktar sig till mer etablerade miljöer och ger en möjlighet att långsiktigt profilera och positionera sin forskning inom ett utvalt område. Även mer etablerade miljöer kan söka inom Hög-programmet för att förnya sin forskning. Miljöer i olika skeden kan också söka medel för utbildningsinsatser, till exempel genom Avans för att tillsammans med företag utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå som adresserar kompetensbehov hos näringslivet.

En forsknings- och utbildningsmiljö är dynamisk och det behöver finnas ett samspel mellan olika organisatoriska nivåer beroende på vilken aktivitet som är i fokus. Utbildningsprogram spänner till exempel ofta över en större organisatorisk enhet än forskningsprojekt. Därför är det viktigt att den gemensamma ambitionen för miljön stöds av alla berörda enheter inom lärosätet, inklusive institutions- och lärosätesledning. För att miljö ska kunna bli ett profilområde för lärosätet krävs det också att den är prioriterad av lärosätets ledning. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att, med hjälp av bland annat våra programformer, etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Bedömning av starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen bedömer inte huruvida en miljö är stark eller inte utan det är projektets potentiella bidrag till miljöutveckling som är i fokus, den gemensamma ambitionen och hur projektet bidrar till helheten. Detta ska sökande beskriva och det ska relateras till programmets mål och syfte. Sökande ska placera projektet i en kontext och beskriva miljöns nuläge, ambition och projekts roll i den tilltänka utvecklingen. Bedömargruppen kommer att göra en bedömning av det sökta projektets bidrag till miljöutveckling, hur stort mervärdet av projektet är för miljöns utveckling på kort och lång sikt och hur projektet förflyttar miljön vidare mot att bli en starkare miljö? Utifrån varje programs mål och syfte finns det i utlysningen specifika frågor som kopplar till bedömningskriteriet ”Starka forsknings- och utbildningsmiljöer”.

Ett relativt litet projekt kan till exempel bedömas ha mycket stor påverkan på en miljö som är i ett tidigt uppbyggnadsskede, men för en miljö som redan är väletablerad kan det behövas andra, insatser för att bidra till miljöutveckling. I de fall miljön är stor, till exempel innehåller flera forskargrupper, behöver det tydliggöras vad som är den vetenskapliga gemensamma nämnaren samt hur grupperna samarbetar.

Vår uppmaning till sökande är att diskutera och formulera er ambition, vad är det för miljö som ni vill bygga och vilken profil ska den ha. Därefter fundera på hur KK-stiftelsens programformer kan vara ett steg på vägen mot att bygga en starkare forsknings- och utbildningsmiljö – det är den resan vi vill vara med och finansiera!

Utveckling av starka miljöer

öppna video-modalen