Vd har ordet

Hurra för 30 år med KK-stiftelsen!

År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser med kapital från de avskaffade löntagarfonderna som bas. KK-stiftelsen var en av dessa.  Uppdraget sedan start är att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet när det sker i samverkan med näringslivet. Eva Schelin, vd, summerar kort med några tillbakablickar och ser framåt.

Vår resa har kantats av både stora och små utmaningar, periodvis under stark yttre press som försökt styra KK-stiftelsen i olika riktningar. Stiftelsen har emellertid hållit sin linje inom ramarna för stadgarna, även om den varierat. Framförallt har den åstadkommit väsentliga resultat för de nya lärosätena, näringslivet och blivit en betydelsefull aktör i kunskapssystemet.

Med en välskött och hållbar kapitalförvaltning har KK-stiftelsen hunnit bevilja cirka 12 miljarder kronor i projektstöd samtidigt som kapitalet nu ligger runt 9 miljarder kronor. Idag beviljar stiftelsen cirka 500 miljoner per år. Målet är evigt finansiellt liv!

10 händelser genom 30 år

KK-stiftelsen firar 30 år av framsteg och innovation inom svensk forskning och utbildning. Här är några minnesvärda milstolpar genom åren.

Nu firar vi 30 år och känner oss stolta när vi tittar bakåt. Högre utbildning och starka forskningsmiljöer finns numera över hela landet. Stiftelsen har bidragit till att förbättra högskolornas finansieringsförutsättningar och bidragit till att de etablerat nya vetenskapsområden, fått forskarutbildningstillstånd och i flera fall erhållit universitetsstatus. Samtidigt har KK-stiftelsens krav på samverkan med näringslivet inneburit stärkt konkurrenskraft och förnyat samverkansformerna mellan akademi och näringsliv.

En stor förändring av stiftelsens verksamhet var renodlingen under 2010-talet. Verksamheten koncentrerades kring finansiering av forskning på de nya lärosätena, samtidigt som andra verksamheter tonades ned, till exempel satsningar på kreativa näringar. Nya stödformer utvecklades, exempelvis program för yngre forskare, strategiska rekryteringar och fler utbildningsprogram på avancerad nivå. Stiftelsen tog också på sig en mer proaktiv roll i kontakten med lärosätena. Under min tid som vd, den femte i ordningen, har vi växlat upp arbetet med att stödja uppbyggnaden av starka forsknings- och utbildningsmiljöer på våra målgruppslärosäten. Vi har bland annat infört ett nytt bedömningskriterium där våra bedömare tittar hur varje enskilt projekt bidrar till miljöbyggandet på respektive lärosäte. Samtidigt har vi stärkt dialogerna ytterligare med lärosätena och med det omgivande samhället.

Under 2024 inleds ett strategiarbete som ska visa vägen framåt för KK-stiftelsen. Arbetet tar sin utgångspunkt i de stora samhällsutmaningar och den snabba tekniska förändring som präglar näringsliv och samhälle. Arbetet inleds med en lärosätesturné där jag och mina medarbetare träffar ledare och forskargrupper på samtliga våra 22 målgruppslärosäten. Under våren kommer vi även att träffa företrädare för näringslivet, andra finansiärer och viktiga organisationer. Vi ska också samla en grupp med forskningspolitiska experter som ska hjälpa oss reflektera kring KK-stiftelsens roll i det svenska finansieringslandskapet och jämföra verksamheten med liknande organisationer internationellt.

Allt detta gör vi för att få en så tydlig bild som möjligt av framtida behov och hur KK-stiftelsen kan bli ännu bättre på att stärka svensk konkurrenskraft och stödja forsknings- och utbildningsmiljöer i hela landet, och särskilt beakta de stora samhällsutmaningar som sker. Strategin ska lanseras till hösten och jag uppmanar dig som har inspel i arbetet att ta kontakt med oss på KK-stiftelsen.

Stort grattis till oss och framför allt till alla som använt finansiering från KK-stiftelsen till att göra Sverige till en starkare forsknings- och utbildningsnation!

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen 

Eva Schelin, vd KK-stiftelsen
Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto Sten Jansin