Nyhet

KK-stiftelsen skriver på CoARA

En europeisk koalition, CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment, ska bidra till att utveckla och modernisera bedömning av forskning. Syftet är ytterst att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft. KK-stiftelsen blir nu en av de svenska finansiärerna som tidigt väljer att skriva under koalitionen.

Initiativet kommer från EU-kommissionen och ingår i den europeiska forskningsagendan för 2022-2024 (ERA Policy Agenda). Cirka 350 lärosäten, finansiärer, akademier och intresseorganisationer från 40 länder har hittills bidragit i processen med att ta fram koalitionen.

Ännu finns inga färdiga lösningar utan koalitionen ska bygga på kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Aktörerna ska tillsammans se över principer och modeller för meritvärdering så att dessa styr mot önskade mål. Bland annat ska bedömningen värdesätta forskningens kvalitet och möjliga nytta, vara transparent och respektera diversiteten mellan olika forskningsfält. Varje organisation bestämmer själv vad de vill göra inom ramen för överenskommelsen, men åtar sig till att rapportera till koalitionen efter ett år och fem år.

– Att skriva under CoARA är självklart för oss. Vi tror att det gynnar forskningen och bidrar till såväl ökat nyttiggörande som ett mer hållbart samhälle. Vi vill komma bort från fastlåsningen som finns i dyra publiceringsmodeller och olämpligt bruk av tidskrifters impaktfaktorer, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.  När det gäller nya aspekter på meritvärdering vill vi se och påverka för bättre incitament för forskningssamverkan med samhället. Inte minst gäller det samproduktion mellan akademi och näringsliv, då det är ett krav vi själva alltid ställer som finansiär – och som vi vet bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft.