Stadgar

Ändamål

 Stiftelsen, vars benämning skall vara Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, har följande ändamål:
a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut.
b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt nya universitet, som tillkommit efter stiftelsens bildande, inom särskilda profilområden.
c. Främjande av informationsteknik.

Förmögenhet

 Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel, som genom regeringens beslut den 23 juni 1994 överförts till stiftelsen, samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till densamma som ytterligare stiftelsekapital.

Verksamhet

 Stiftelsens verksamhet skall byggas upp successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar. Utmärkande för stiftelsens verksamhet vad avser respektive ändamål skall vara

såvitt gäller ändamålet under 1 § a:

  • att finansiera utbildning på doktors-, licentiat- och magisternivå, särskilt sådan som kan ske i samverkan med företag
  • att vid omstrukturering av industriforskningsinstitut liksom vid nybildning av industriforskningsinstitut tillskjuta aktiekapital, varvid stiftelsen skall hålla sig noga underrättad om arbetet inom den organisationskommitté för industriforskningssystemet som regeringen tillsatta
  • att täcka vissa direkta kostnader vid omstrukturering av instituten
  • att finansiera forskartjänster vid instituten
  • att finansiera tvärteknologiskt inriktade projekt som bedrivs i samarbete mellan institut

såvitt gäller ändamålet under 1 § b:

  • att svara för delfinansiering av sådan forskning vid landets nya universitet och högskolor, som utvecklas i samverkan med det regionala näringslivet och där näringslivet svarar för resterande finansiering. Stiftelsen skall tillse att näringslivets del totalt sett motsvarar minst stiftelsens.

såvitt gäller ändamålet under 1 § c:

  • att främja en spridd användning av informationsteknologi, varvid stiftelsen skall hålla sig noga underrättad om den verksamhet som bedrivs av regeringens kommission för informationsteknik.

Härutöver bör stiftelsen kunna stödja dels information till mindre och medelstora företag, dels kompetens- och tekniköverföring till sådana företag.

 För medelsanvändning skall följande gälla:

10 procent av stiftelsens tillgångar får användas i samband med omstruktureringen av industriforskningssystemet. Stiftelsen kan om den så finner lämpligt, överlåta stiftelsens aktiepost i institut till annan intressent i bolaget.

25 procent av stiftelsens tillgångar avser finansiering av utbildning på doktors-, licentiat- och magisternivå i enlighet med vad som anges i 3 § andra stycket. Denna del av kapitalet får förbrukas under minst 10 år.

35 procent av stiftelsens tillgångar avser profilforskning vid landets nya universitet och högskolor. Endast avkastningen på det kapital som avsatts för ändamålet får förbrukas.

30 procent av stiftelsens tillgångar avser främjande av användning av informations- teknik. Denna del av kapitalet får förbrukas under minst 5 år. Medlen bör fördelas efter förslag från ett organ för prioritering mm, som under stiftelsens styrelse är skild från fondens övriga verksamhet.

Styrelse med mera

 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med tio ledamöter. Två ledamöter utses av regeringen. Minst en av de ledamöter som regeringen utser ska ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbetet.

Övriga ledamöter utses av styrelsen enligt följande:

1. Två ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem,

2. två ledamöter utses efter förslag av universitet och hög skolor,

3. tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, och

4. en ledamot utses av styrelsen.

Inför det att förslag till styrelseledamöter lämnas ska de förslagsställare som anges i 1–3 samråda med varandra i syfte att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens och kön.

Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till tre år med möjlighet till förlängning en mandatperiod. Avgår en styrelseledamot under mandatperioden utses en ny ledamot för återstående delen av mandatperioden. En sådan ny ledamot föreslås och utses på samma sätt som den ledamot som han eller hon efterträder har utsetts.

Ledamöter som utses av regeringen entledigas av regeringen. Övriga ledamöter entledigas av styrelsen.

 Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

 Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. När styrelsen fattar beslut enligt 5 § andra stycket om att utse styrelseledamöter för en kommande mandatperiod, skall dock styrelsen samtidigt besluta om att sammankalla den nyvalda styrelsen till ett första sammanträde. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för honom eller henne, vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

Beslutsregler

 Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i 9 § . Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med permutationsbeslut krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Förmögenhetsförvaltning med mera

10§ Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på betryggande sätt, så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Medlen skall förvaltas så att särredovisning kan ske med avseende på de ändamål, och för dessa ändamål angivna andelar av kapitalet, som framgår av 4 §.

11§ Stiftelsen får hos kreditinrättning ta upp lån för att tillgodose tillfälligt behov av likviditet.

Behörighet att företräda styrelsen

12§ Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

Redovisning och revision

13§ Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall fastställa budget för det följande räkenskapsåret.

14§ Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning på grundval av årsbokslutet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning och balansräkning samt en förvaltningsberättelse, som förutom sedvanliga uppgifter skall innehålla uppgifter om hur stiftelsens ändamål tillgodosetts under räkenskapsåret.

15§ Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. För revisorerna skall det finnas personliga suppleanter. Av 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220) jämförd med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. framgår att Riksrevisionen får förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

16§ Stiftelsen skall tillställa revisorerna årsredovisning för granskning senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

17§ Om de i 15 § första stycket föreskrivna revisorerna så begär skall styrelsen sammankallas.

18§ Stiftelsen skall efter det att revision slutförts överlämna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse till regeringen, Kungliga Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien samt Svenskt Näringsliv.

Utvärdering med mera

19§ Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien skall ha rätt att granska stiftelsens verksamhet.

20§ Stiftelsen skall tillse att den verksamhet som stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet. Stiftelsen skall vidare årligen publicera en lättillgänglig redogörelse över verksamheten.

Tillsyn

21§ Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

Stadgar för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling enligt regeringsbeslut 23 juni 1994, regeringsbeslut 1 januari 1997, Kammarkollegiets beslut 29 april 1999, regeringsbeslut 12 maj 2010 samt styrelsebeslut 21 september 2011.