Program och utlysningar

KK-stiftelsen erbjuder tio programformer för finansiering. Lärosätena kan använda programmen strategiskt för att långsiktigt utveckla sin verksamhet och bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

 

Utlysningar 2023

Våra utlysningar öppnar igen i september 2023!

Utlysningscykel

Våra program

KK-stiftelsen erbjuder tio program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

Prospekt
en kvinna som ler framför sin dator

Prospekt

Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen genom strategisk rekrytering av nyligen disputerad forskare
 • Ökar företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
Läs mer
HÖG
Kvinna med hjälm, hijab och arbetskläder på byggarbetsplats

HÖG

Forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen
 • Stärker företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
Läs mer
Synergi
armar med digital klocka som synkas till smartphone

Synergi

Genomförande av flera forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en integrerande frågeställning.

 • Integrerar och utvecklar forskningen och utbildningen mot en vetenskaplig profilering.
 • Utvecklar kunskap till nytta för företagens konkurrenskraft.
Läs mer
Forskningsprofiler
Elektronik

Forskningsprofiler

För att utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med hög näringslivrelevans.

 • Skapar möjlighet att långsiktigt profilera och positionera lärosätets forskning inom ett utvalt område.
 • Skapar konkurrensfördelar hos företagen samt stimulerar en fördjupad samverkan mellan näringslivet och akademin.
Läs mer
Avans
Två kvinnor som sitter vid ett bord och samtalar

Avans

Utveckling eller vidareutveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

 • Stärker och positionerar utbildningsutbudet
 • Bidrar till näringslivets kompetensförsörjning
Läs mer
NU
re personer har informellt möte i modernt kontor

NU

Utveckling och genomförande av nätbaserade kurser på avancerad nivå för internationell positionering.

 • Utvecklar lärosätets digitala utbildningsformer
 • Bidrar till kompetensutveckling hos näringslivet
Läs mer
Expertkompetens
Man lutar sig mot stenvägg

Expertkompetens

Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.

 • Stärker och utvecklar lärosätets roll för livslångt lärande
 • Förser näringslivet med relevant och ändamålsenlig kompetensutveckling
Läs mer
Företagsforskarskolor
Man och kvinna arbetar med solceller

Företagsforskarskolor

Utveckling och genomförande av forskarutbildning i samverkan med företag.

 • Stärker kapaciteten för forskning inom strategiska områden
 • Ökar näringslivets konkurrenskraft genom kompetenshöjning i företagen
Läs mer
Rekryteringar
Affärskvinna går upp för en trappa

Rekryteringar

Nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor till lärosäte eller näringsliv.

 • Stärker kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet
 • Ger företag möjlighet att bygga kunskap och kompetens inom ett område som är centralt för deras verksamhet
Läs mer
KK-miljö
solceller i en fabrik med en man som inspekterar dem

KK-miljö

Verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategistyrd utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

 • Ger möjlighet att samlat stärka och profilera forskning och utbildning inom en utvald del av lärosätets verksamhet
 • Stimulerar långsiktig och strategisk samverkan med företag inom forskning och kompetensförsörjning
Läs mer