Organisation

KK-stiftelsen har 15 anställda och kontoret finns i Stockholm. KK-stiftelsens vd Eva Schelin leder kansliet som är uppdelat i tre enheter. Ansvariga för enheterna utgör ledningsgrupp tillsammans med vd.

Styrelse

KK-stiftelsens styrelse är högsta beslutande organ och består av tio ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen har till sin hjälp ett kapitalutskott för att bistå i förvaltningen av det kapital som stiftelsen förfogar över. Kapitalutskottet består av tre av styrelsens ledamöter samt tre utomstående experter.

KK-stiftelsens styrelse. Foto: Icon Photo
Fr.v. översta raden Rolf Skoglund, Leif G Anderson, Arne Lidén, Gert Nilson
Fr.v. nedersta raden Peter Dobers, Elisabeth Nilsson (ordf.), Eugenia Perez Vico, Thomas Strand, Ericka Johnson. Sigbritt Karlsson ej på bild. Foto: Pavel Koubek, Icon-Photo


Följande personer ingår i KK-stiftelsens styrelse

  • Elisabeth Nilsson, ordförande KK-stiftelsen; f.d. landshövding; särskild utredare, styrelseledamot Boliden AB, ordförande Scandinavian Japan Sasakawa Foundation, styrelseledamot Tekniska museet, ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • Leif G Anderson, professor emeritus vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet, tidigare 1:e vice preses vid KVA
  • Peter Dobers, professor företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Ericka Johnson, professor, Gender & Society, Linköpings universitet
  • Sigbritt Karlsson, professor polymerteknologi, rektor KTH
  • Arne Lidén, ordförande KK-stiftelsens Kapitalutskott
  • Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret
  • Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Rolf Skoglund, entreprenör, grundare/medgrundare av bland annat iD Invest, ThinkOut och Startupfactory
  • Thomas Strand, vice ordförande KK-stiftelsen, f.d. riksdagsledamot, chef Näringsliv och kompetensförsörjning, Region Jönköpings län, f.d. vice ordförande Riksbankens Jubileumsfond

Mandatperiod för styrelsen är 1 juli 2022-30 juni 2025. Två ledamöter utses av regeringen och övriga åtta av styrelsen själv. Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, medan en ledamot föreslås av styrelsen.

Kapitalförvaltning

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Det ursprungliga kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för att täcka våra utbetalningar. Genom god förvaltning har vårt kapital vuxit till att omfatta drygt 10 miljarder kronor (utgången av 2021). Hittills har 11,1 miljarder kronor utbetalats i projektmedel.

Ett kapitalutskott är beslutande organ för förvaltningen av kapitalet inom ramen för placeringsriktlinjerna som beslutas av styrelsen och som också har det yttersta ansvaret för att dessa följs. I kapitalförvaltningen tillämpas etiska och miljömässiga riktlinjer och genomlysningar sker regelbundet för att fastställa långsiktighet med en hållbar inriktning.

Upphandlingar

KK-stiftelsen tillämpar upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Här publiceras våra pågående upphandlingar Mercell TendSign.

Just nu har vi inga aktuella upphandlingar.

Om du har frågor kontakta