Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • 90 miljoner till klimatanpassad produktframtagning
  Nyhet

  90 miljoner till klimatanpassad produktframtagning

  Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

 • Fyra lärosäten får medel för att utveckla topputbildningar
  Nyhet

  Fyra lärosäten får medel för att utveckla topputbildningar

  Nu beviljar KK-stiftelsen sammantaget drygt 8 miljoner under 1-3 år till fem lärosäten som ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom olika områden.  Ett av lärosätena som beviljas medel, Blekinge Tekniska Högskola, får nu möjlighet att utveckla två masterprogram, ett inom spelteknik och ett inom hållbar produktutveckling. Övriga lärosäten som beviljas medel är Högskolan i Borås, Örebro universitet och Linnéuniversitetet.

Forskningspolitiskt inspel

I KK-stiftelsens inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har vi valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

KK-stiftelsens inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. De projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Våra stödformer

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

KK-stiftelsens program