Nyhet

10 lärosäten får medel för strategiska rekryteringar

Nu beviljar KK-stiftelsen nära 26 miljoner till lärosäten för att de ska kunna rekrytera nyckelpersoner. Ett av lärosätena som beviljas medel är Högskolan i Halmstad som nu kommer att förstärka området artificiell intelligens inom vård och hälsa. 

26 miljoner fördelas

Genom KK-stiftelsens program ”Rekryteringar” får 15 av 35 ansökande lärosäten dela på 26 miljoner kronor för att göra strategiska rekryteringar.

– I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till strategiskt viktiga rekryteringar som stärker de akademiska miljöernas kapacitet för forskning och utbildning med relevans för näringslivet. Av 35 inkomna ansökningar beviljades 15 stycken medel till en total summa om 26 miljoner kronor. Genom programmet ges nu stöd till ett flertal forskningsområden är väldigt viktiga för den svenska konkurrenskraften. Bland annat beviljades rekryteringar inom hälsoinnovation, artificiell intelligens och spelutveckling samt additiv tillverkning, säger Petter Zirath, ansvarig för programmet Rekryteringar vid KK-stiftelsen. 

Forskning ska bidra till etisk AI inom vården 

Högskolan i Halmstad kommer nu med stöd av KK-stiftelsen att kunna göra två strategiska rekryteringar.  

Genom två strategiska rekryteringar kommer Högskolan i Halmstad att stärka sin forskningskapacitet inom informationsdriven vård. Med rekryteringen av Thomas Ploug som internationell gästprofessor i etik och en biträdande lektor specialiserad på implementering av AI inom hälso- och sjukvården förväntas vår forskning ta avgörande steg framåt. Båda dessa rekryteringar kommer att ha ett nära samarbete med våra partners inom näringsliv och offentlig sektor, vilket är avgörande för att uppnå goda resultat,
Petra Svedberg
Professor i omvårdnad och ansvarig för projektet vid Högskolan i Halmstad

”En förmån att få bidra till forskningen vid Högskolan i Halmstad” 

Thomas Ploug är anställd vid Aalborg universitet i Danmark och ser fram emot sin tjänst som gästprofessor i Halmstad och att kunna bidra till forskningsprogrammet informationsdriven vård.

Jag vill bidra med kunskap, insikt och analyser av etiska och regulatoriska frågor i samband med AI-implementering i vården. Mitt mål är att vara med och forma en etiskt hållbar utveckling inom området.
Thomas Ploug

Å ena sidan öppnar AI-utvecklingen upp för möjligheter att förbättra och effektivisera diagnostik, behandling, administration och patientkommunikation inom hälso- och sjukvården. Å andra sidan väcker denna utveckling och dess tillämpning i vården etiska frågor kopplade till modellers precision och säkerhet, bias och diskriminering, hantering av data och integritet samt moraliskt och skadeståndsmässigt ansvar. Utmaningarna förstärks av bristen på transparens och förklarbarhet hos många maskininlärningsbaserade system. 

Forskningen inom AI-etik handlar dels om att identifiera och analysera etiska utmaningarna i samband med utveckling och implementering med förståelse för de många intressenternas perspektiv. Arbetet handlar också om att bidra med konstruktiva förslag till lösningar angående regleringen av utvecklingen och tillämpningen av AI. En väsentlig del är att anpassa existerande och framtida lagstiftning till den kliniska verkligheten, för att skapa en reglering som ger ett adekvat skydd för patienter, vårdpersonal, näringsliv och samhället i stort, och som främjar det grundläggande förtroendet mellan aktörer i vården. 

Alla beviljade projekt 2024 inom programmet Rekryteringar

Dnr  Titel Lärosäte Summa kr inkl. 20 % OH 
20230085 Lektor i Digital Bildanalys och Artificiell Intelligens  Högskolan i Gävle  1 424 386 
20230118  Biträdande lektor i Psykologi, inriktning organisation och ledarskap  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH  3 278 068 
20230120  Biträdande lektor i energiautonoma sensorsystem  Mittuniversitetet  2 538 061 
20230121  Lektor inom elkraft med inriktning kraftsystem  Högskolan Väst  2 910 677 
20230122  Internationell gästprofessor i data-driven affärsutveckling  Linnéuniversitetet  360 000 
20230126  Adjungerad professor i Datateknik, inriktning mot avkänning och kommunikation  Mittuniversitetet  752 756 
20230129  Biträdande lektor i additiv tillverkning AM-REACH  Mittuniversitetet  2 787 182   
20230130  Biträdande lektor i Informationsdriven vård - Implementering  Högskolan i Halmstad  2 736 000   
20230131  Internationell gästprofessor i etik med specialisering inom artificiell intelligens i hälso- och sjukvård  Högskolan i Halmstad  360 000 
20230136  Internationell gästprofessor i Artificiell intelligens och spelutveckling  Högskolan i Skövde  358 261   
20230143  Biträdande lektor i integritet och säkerhet på internet  Karlstads universitet  2 842 955   
20230144  Adjungerad lektor i Bioinformatik - Expertkompetens inom AI-metoder för kvalitetskontroll av ATMP inom Life Science (Expert-ATMP)  Högskolan i Skövde    1 964 378     
20230145  Adjungering lektor Virtual Engineering IPS AB (AVEIPS)  Högskolan i Skövde  1 982 401   
20230146  Internationell gästprofessor i datateknik (Tommaso Cucinotta)  Mälardalens universitet  720 000   
20230147  Internationell gästprofessor i intelligenta distribuerande system  Mälardalens universitet  720 000   
Totalt:  25 735 126