Vd har ordet

Ett år präglat av omställning

När jag tillträdde som KK-stiftelsens vd var min ambition att vi ska vara en ännu mer integrerad del i samhällsbyggandet. Nu två år senare konstaterar jag att vi definitivt har kommit en bit på väg. År 2020 har ställt stora krav på oss alla att ställa om och tänka nytt, både i vardagen och kring de stora samhällsutmaningarna. Här bjuder jag på en tillbakablick på året som gått.

Vd-ord publicerat i KK-stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020

Den digitala omställningen har under pandemiåret 2020 fått en rejäl skjuts framåt. För oss på KK-stiftelsen har det, precis som för många andra, inneburit att vi snabbt utvecklat nya digitala sätt att arbeta och mötas. Jag är övertygad om att mycket av detta kommer bestå även när det blir möjligt att träffas igen – helt enkelt för att det ökar vår effektivitet och som en bonus spar på miljön.

Pandemin har också tydliggjort viktiga samhällsutmaningar som kräver att vi har förmåga till fortsatt snabb innovation, beredskap och omställning. Att säkra framtidens kompetens är en sådan utmaning som träffar KK-stiftelsen mitt i hjärtat.

Kompetensutveckling i fokus

Den omstrukturering vi nu ser i många företag kommer kräva nya kunskaper som inte bara kan tillgodoses genom nyexaminerad arbetskraft. Det är en stor utmaning att lyfta kunskapsnivån bland redan yrkesverksamma och skapa ett livslångt lärande som bidrar till en hållbar och ökad konkurrenskraft.

Uppgiften blir nu också ett ansvar för universitet och högskolor genom riksdagens kommande beslut om en ny högskolelag. KK-stiftelsen välkomnar ett sådant ansvar, men har också i olika sammanhang påtalat att såväl resurser som styrning behöver anpassas för att ge lärosätena bättre förutsättningar att axla uppgiften.

Under året beviljade KK-stiftelsen över en halv miljard kronor till utbildnings- och forskningsprojekt inom våra programformer. En stor del av dessa har fokus på avancerad kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Vi ser stöden som mycket viktiga bidrag i sammanhanget.

I nära dialog med rektorerna för de lärosäten vi stödjer gick vi under våren ut med en särskild utlysning för att snabbt komma ut med insatser som kunde stärka kompetensen i det av pandemin drabbade näringslivet. Det resulterade i att 41 miljoner kronor kunde fördelas till 15 lärosäten för vidareutbildning av yrkesverksamma på avancerad nivå och forskarnivå. Under arbetet prövades hela vår organisation i att samverka, tänka nytt och vara snabba. Ett prov som bestods väl!

Finansiering bygger konkurrenskraft genom regional förankring

Under 2020 presenterade regeringen en ny forskningsproposition och jag konstaterar att flera av KK-stiftelsens förslag ser ut att förverkligas. Att de statliga anslagen till innovation och forskning ökar kommer vara avgörande för svensk konkurrenskraft framöver.

Glädjande är också beskedet om att Mälardalens högskola föreslås bli universitet. Den utveckling som lärosätet drivit fram är ett utmärkt exempel på hur en nära, regionalt baserad samverkan mellan ett lärosäte och internationellt framgångsrika stora och små företag skapar starka kunskapsmiljöer i världsklass, till nytta för både Mälardalen och Sverige.

Under de senaste 10 åren har KK-stiftelsen medverkat till att bygga upp stora delar av forsknings- och utbildningskapaciteten vid Mälardalens högskola, flertalet kopplade till industrins kompetensbehov inom exempelvis automation, robotik och inbyggda system. I likhet med föregående år blev lärosätet det som beviljades mest finansiering från oss.

Flest projekt beviljades Karlstads universitet, ett annat exempel på regionalt baserad samverkan, med stark koppling till tjänsteutveckling. Det behövs starka forsknings- och utbildningsmiljöer i hela Sverige och jag är stolt över att KK-stiftelsen är med och möjliggör den utvecklingen.

Nyttiggörande i fokus

Diskussionen om nyttiggörandet av den kunskap som produceras inom akademi och näringsliv är inte ny men har intensifierats under året. Vad blir det av de projekt som stiftelsen finansierar? Hur nyttiggörs den kunskap som produceras, i akademin och i näringslivet? Är stiftelsens programformer och sättet vi utlyser dem på det mest effektiva sättet att åstadkomma nytta? Det står klart att vi behöver fortsätta mäta effekterna av vår forskningsfinansiering för att ständigt förbättra våra insatser.

Inom ramen för våra stadgar och vårt uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft rustar vi oss därför för en framtid med ännu större fokus på effekter och genomslag, bland annat har vi förstärkt kansliet med flera nya medarbetare.

Vi har också fördjupat samarbetet med andra forskningsfinansiärer samt klivit in som experter i flera av Regeringskansliets initiativ, för att på så sätt kunna påverka, visa på goda exempel och vara en aktiv partner i att bygga ett starkt och hållbart samhälle. Det sistnämnda gäller dessutom för det kapital som stiftelsen förfogar över, där vi tar tydliga kliv mot ett större hållbarhetsfokus, ett arbete som fortsätter under kommande år.

En finansiär i framkant

Forskning och utbildning är svaret på många stora samhällsutmaningar, vilka sannerligen inte blivit färre under pandemiåret 2020. Men vi har också sett prov på innovationskraft och förmåga till omställning. Vi behöver fortsätta ställa om för att ta vara på de digitala möjligheterna och för att klara de globala hållbarhetsmålen. Vi behöver fortsätta skapa möjligheter för samverkan mellan högskolor, nya universitet och näringsliv för att skapa ännu mer samhällsnytta.

KK-stiftelsen har definitivt kommit en bit på väg när det gäller att bli en ännu mer integrerad del i samhällsbyggandet. Nu vässar vi oss för att ännu bättre ta vara på den kunskap, nyfikenhet och kompetens som utmärker oss och våra samarbetspartners, i skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tack till alla er som är med oss på resan!

Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson
Eva Schelin, VD KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson