Nyhet

Fyra forskare får dela på 60 miljoner genom utlysningen Swedish Foundations Starting Grant

De fyra toppforskarna som får medel i ett samarbete mellan sju stiftelser är Laurence Picton, Karolinska Institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska Institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet.

Utlysningen Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som riktar sig till mycket framstående forskare vid svenska lärosäten. Forskarna som är behöriga att söka medel ska ha erhållit högsta betyg på sin Starting Grant-ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERCs begränsade budget.

– Med den här satsningen vill vi ge dessa forskare möjlighet att genomföra sina planerade projekt och bedriva banbrytande forskning. Avsikten är också att SFSG-anslaget ska ge forskarna ett vetenskapligt försprång så att de blir framgångsrika nästa gång de söker anslag hos ERC, säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse och samordnare för SFSG.

– Genom styrelsens beslut att KK-stiftelsen går med i SFSG-samarbetet kommer vi bidra till att ge samma förutsättningar för unga forskare vid högskolor och nyare universitet som de som är aktiva vid övriga lärosäten har när det gäller finansieringen av Starting Grants-projekt. Vi är glada att kunna finansiera Stephen De Lisle vid Karlstads universitet som ska studera hur evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag och som berör livets ursprung och utveckling, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

– Det är med stor glädje som stiftelsen finansierar Kathlén Kohns projekt som handlar om att använda algebra för förbättrad datavisualisering, säger Jenny Parnesten, ordförande för Ragnar Söderbergs stiftelse.

– Det är med glädje och stolthet som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, finansierar Roham Parsas projekt som handlar om T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

– Att få ge talangfulla unga forskargruppsledare chansen att bygga och etablera sin forskningslinje känns särskilt värdefullt och vi är mycket glada att nu få följa Laurence Pictons projekt om mekanismerna bakom vår rörelsekontroll – proprioception – på närmare håll, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare på Erling-Perssons Stiftelse.

Beviljade ansökningar inom Swedish Foundations Grant 2024

• Stephen De Lisle (Karlstad universitet) som får finansiering från KK-stiftelsen för projektet “Origins of diversity in sexual organisms”. (se beskrivning nedan)
• Kathlen Kohn (Kungl. tekniska högskolan) som får finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet “Algebraic Vision”.
• Roham Parsa (Karolinska Institutet) som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för projektet “The development and function of mucosal T cells”.
• Laurence Picton (Karolinska Institutet) som får finansiering från Erling-Perssons stiftelse för projektet “Spinal cord tension dynamics and central proprioception”.

Populärvetenskapligt om Stephen De Lisles forskningsprojektet som får stöd av KK-stiftelsen

Hur har evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag? Det är en fråga som inte bara berör grundläggande vetenskapliga principer utan också berör vår djupaste nyfikenhet om livets ursprung och utveckling. För de flesta flercelliga organismerna på jorden, sker evolutionen genom urval och anpassning mellan två distinkta grupper: hanar och honor. Trots att denna uppdelning är central vet vi väldigt lite om huruvida och varför evolutionen av könen har påverkat diversifieringen, dvs mönster av arters uppkomst och utdöende, delvis på grund av att olika teorier och metoder har gett motstridiga svar.

För att ta itu med dessa frågor använder Stephen De Lisle en blandning av experimentella ansatser, både i laboratoriet med bananflugor och genom fältstudier på salamandrar, för att utforska samspelet mellan naturligt och sexuellt urval. Dessa experiment syftar till att ge insikter i hur sexuell dimorfism påverkar artinteraktioner under tidiga stadier av artbildning. Vidare avser De Lisle att tillämpa jämförande analyser med nya omfattande databaser som täcker egenskaper hos flercelliga djur, för att utvärdera sexuell dimorfismens inverkan på samtida populationsdynamik och dess långsiktiga betydelse för arters diversifiering. Projektet siktar på att belysa den kritiska rollen som evolutionen av separata kön har spelat i utvecklingen av livets mångfald. Genom att validera sin hypotes, hoppas De Lisle att fördjupa förståelsen av hur könens evolutionära oberoende har möjliggjort en utökad diversifiering genom att kolonisera nya ekologiska nischer.

Mer information

  • Bild: fr.v. Laurence Picton, Karolinska Institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska Institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet. Foto: Tiago Bruno Rezende de Castro, Åsa Bognell-Höjer och privat
  • Kontaktperson övergripande: Anna Wetterbom, vd Ragnar Söderbergs stiftelse
  • Kontaktperson KK-stiftelsenJoakim Appelquist, chef strategisk utveckling och externa relationer