Nyhet

Grattis till KK-stiftelsens Malin Henningsson som disputerat om organisering av den akademiska karriären

”Ett spännande studieobjekt” säger hon.

I dagarna har vår medarbetare Malin Henningsson disputerat vid Institutionen för lärande som tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM) vid KTH.  Hennes avhandling handlar om organiseringen av den akademiska karriären och hon har studerat rekrytering och karriärvägar från ett ledningsperspektiv. Här berättar Malin mer.

”Svårigheter med att organisera den akademiska karriären diskuteras – flera problem återkommer över tid”

– Min avhandling ”Organising the academic career: Organisational inconsistencies as problems and solutions” handlar om organiseringen av den akademiska karriären. Det är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar i vilka jag studerar rekrytering och karriärvägar inom akademin från ett ledningsperspektiv. Jag har speciellt intresserat mig för spänningar som uppstår i organiseringen av den akademiska karriären. Jag försöker lyfta olika ideal och praktiker som återfinns i till exempel rekryteringsprocesser, och hur universitetet svarar på krav som ställs genom att införliva motstridigheter i organisationen. Det kan till exempel ta sig uttryck i att man säger en sak men gör delvis en annan. Till exempel då man inför tenure track eller liknande karriärsystem så framhåller man det som sitt karriärsystem, men det är egentligen bara ett fåtal som får en plats där. Det kan också vara så att personer har väldigt olika villkor, eller att man lyfter satsningar på adjungerade professorer som ett strategiskt initiativ men att det i själva verket är helt beroende av personliga kontakter.

– Svårigheter med att organisera den akademiska karriären har diskuterats i Sverige. Flera problem återkommer över tid; till exempel att ett sammanhållet karriärsystem saknas, att det är för många tidsbegränsade anställningar eller att rekryteringsprocesserna tar för lång tid. Förhoppningsvis kan djupare kunskaper om lärosäten som organisationer och specifikt de ideal och praktiker som genomsyrar rekrytering kan bidra till bättre förståelse.

”Skönt att ha gått i mål”

– Det känns väldigt skönt att ha gått i mål med detta arbete som jag har hållit på med i flera år vid sidan av mitt arbete som handläggare på KK-stiftelsen.  Jag är väldigt glad för den möjligheten som jag har fått och forskarutbildningen har berikat mig i mitt arbete.

”Motiverande att omsätta ny kunskap i praktiken”

– Under hela forskarutbildningen så har jag parallellt arbetat på KK-stiftelsen och jag har därför haft möjlighet att kontinuerligt implementera kunskapen i praktiken vilket har varit väldigt motiverande. Det gäller inte minst de förändringar som vi redan har gjort i stiftelsens program Rekryteringar. Jag tror också att en bättre förståelse för lärosäten som organisationer och de olika ideal som genomsyrar verksamheten, och specifikt den akademiska karriären och utmaningarna kopplat till den, kan bidra övergripande till KK-stiftelsens utveckling av programverksamheten.

– Programmet Rekryteringar fyller en viktigt roll eftersom universitetsledningar använder rekryteringar som ett strategiskt instrument för att styra forskningen och utbildningen. Vem som rekryteras är väldigt centralt för vilken verksamhet som kommer att bedrivas. KK-stiftelsen erbjuder nu delfinansiering för tjänster på olika nivåer, lektor, biträdande lektor och professor, inkluderat adjungerad professor och lektor samt internationell gästprofessor.