Case

Insikter för både industri och akademi 

Företagen har fått tillgång till ny kunskap som lett till både besparingar och effektivare processer. Samtidigt har Högskolan i Skövde stärkt hela sin forskningsmiljö. Det är några slutsatser när företagsforskarskolan IPSI avslutas efter tio år.

tre rutor med bilder på två män och en fabrik

Företagsforskarskolan IPSI har haft inriktning på industriell informatik. Jörgen Hansson, föreståndare för IPSI, säger att det i praktiken handlar om datavetenskap och teknik i samklang med människan.

– Forskningen handlar om att införa informationstekniska system som är till nytta för individ, organisation eller samhälle. Vi har haft ett sociotekniskt perspektiv, som inbegriper både maskiner och människor, för att hitta användbara lösningar, säger han.

Det är sex stora industriföretag som samverkat med högskolan; Actea, GKN Aerospace, Saab AB, Volvo AB, Volvo Cars och Xylem. I slutrapporten lyfter företagen både det strategiska och ekonomiska värdet med företagsforskarskolan.

Företagen har höjt blicken från det dagliga intensiva arbetet med att vara konkurrenskraftiga och ledande med sina produkter och tjänster. Förutom att de får ny kunskap har forskarna fått lära av varandra i en situation då de inte är konkurrenter. Våra företagspartners är nöjda och i vissa fall utomordentligt nöjda med utfallet.
Jörgen Hansson
Föreståndare för IPSI Högskolan I Skövde

Av de 16 doktorander som antogs till IPSI har 10 personer tagit sin doktorsexamen och fyra har skrivit en licentiatavhandling. Något som ligger högt över förväntan är den vetenskapliga produktionen av cirka 100 tidskriftsartiklar och konferenspublikationer. Doktoranderna har i forskarskolan haft ett flertal gemensamma aktiviteter men med facit i hand menar Jörgen Hansson att ett obligatoriskt kurscurriculum hade underlättat för doktoranderna.

– Det hade gett ökad gemenskap i gruppen och fler möjligheter att lära av varandra. Nu hade doktoranderna lite svårt att förstå varandras forskning, säger han.

– I efterhand ser vi också betydelsen av att handledare och företagshandledare väldigt tidigt är djuplodande i sina samtal om förväntningar på forskningssamverkan.
Erfarenheten är att många tror att de har mer samsyn än vad som verkligen är fallet. IPSI ligger helt i linje med Högskolan i Skövdes satsning på att bli ledande inom informationsteknik. En inriktning som inleddes med den tidigare KK-miljön INFINIT, vars övergripande inriktning också var näringslivets digitalisering.

Forskarskolan har bidragit till att höja ribban generellt för hela högskolans verksamhet, men även specifikt vad gäller forskningsmiljöns utveckling. För alla som sysslar med applicerbar forskning är det väldigt viktigt att samarbeta med industrin. Vi vill att vår forskning ska vara relevant för både näringslivet och akademien – samt för hela samhället.
Jörgen Hansson
Föreståndare för IPSI Högskolan I Skövde

En av industridoktoranderna är Enrique Ruiz Zúñiga som i dag delar sin tid som forskare och föreläsare mellan Högskolan i Skövde och Universitetet i Kyoto.
Som industridoktorand var Enrique Ruiz Zúñiga anställd av Högskolan i Skövde och gjorde sitt forskningsprojekt på Xylem Water Solutions AB i Emmaboda. Hans forskningsprojekt handlade om simulering och optimering för att förbättra produktionsprocessen och fabrikslayouten.

IPSI har varit viktig för min karriär eftersom den gett mig möjlighet att förstå både akademin och industrin. Den har även gett mig värdefulla kontakter och ett breddat nätverk, bland annat i Japan där jag nu forskar inom programmet JSPS Fellowship, som delas ut av Japan Society for the Promotion of Science.
Enrique Ruiz Zúñiga
Industridoktoranderna Högskolan i Skövde

– Konkreta resultat för Xylem är en helt ny produktionslinje och en förändring av den interna logistiken. Företaget fattade också långsiktiga beslut rörande layout av fabriken.

– Det innebar både besparingar och en effektivare process, säger Enrique Ruiz Zúñiga, vars avhandling just handlar om metodologi för företagslayout.

Text: Carina Järvenhag