Nyhet

Örebroforskare får skjuts i karriären

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt fyra miljoner inom programmet Prospekt, och möjliggör därmed för två nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Båda projekten ska drivas vid Örebro universitet och har hög samhällsrelevans med koppling till viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor. Forskarna ska i samverkan med näringslivspartners studera toxiska effekter av nanopartiklar samt saneringsmetoder för mark.

– Att få möjlighet att driva ett självständigt forskningsprojekt är ett stort steg för en nydisputerad forskare i början av sin akademiska karriär. Frågeställningarna är relevanta för deltagande företag och förväntas bidra till deras utveckling. Jag vill också understryka att just programmet Prospekt kan främja mobilitet inom akademin eftersom det kan vara lättare för nydisputerade forskare med egen finansiering att få möjlighet att etablera sig vid ett annat lärosäte än där de har doktorerat, säger Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen.

Biokol som saneringsmetod på förorenad mark

Ingrid Rijk, doktorand, Örebro universitet ska leda forskningsprojektet Tillsats av biokol för stabilisering av föroreningar och ekologisk restaurering av marken.

– Jag kan nu tillämpa tidigare forskningsresultat inom Örebro universitets miljöforskning i ett nytt projekt, samtidigt som jag bygger ut mitt nätverk och utvecklar min självständighet som forskare. Sverige har drygt 85 000 platser där miljöfarlig verksamhet har bedrivits och där förorenade områden kan förekomma. I projektet ska vi studera hur tillsats av biokol kan erbjuda en mer miljövänlig åtgärdsmetod jämfört med traditionella saneringsmetoder. Den nya kunskapen förväntas leda till mer resurseffektiva och miljövänliga beslut kring marksanering, och därmed stora samhällsekonomiska besparingar.

– Projektet omfattar upp till tre förorenade platser som tillhandahålls av de medverkande miljökonsultföretagen, Structor Miljöteknik, Geosyntec Consultants, och Structor Miljö Öst. Vi ska testa en behandling med biokol och mäta kemiska och ekologiska parametrar. Vi kommer också att följa upp etablerade fältförsök tillsammans med Statens Geotekniska Institut, SGI, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. På så vis slår vi en brygga mellan vetenskap och praktik. Jag ser fram emot att komma igång!

Toxiska effekter av nanopartiklar

Andi Alijagic, postdok, Örebro universitet, kommer att leda forskningsprojektet Identifiering av cellulära och molekylära signaturer vid exponering för nanopartiklar i additiv tillverkning – NANOSIGN.

– Finansieringen har stor betydelse för min utveckling som forskare, forskningsledare och universitetslärare. Projektet kommer både att vara ett viktigt stöd för min vistelse vid Örebro universitet och för forskningen om toxiska effekter av nanopartiklar och utvecklingen av nya experimentella verktyg. Därutöver blir det lättare för mig att utöka internationella samarbeten och nätverk. Forskningen passar perfekt in vid universitetet och kommer att bidra ytterligare till utvecklingen av de starka forsknings- och utbildningsmiljöerna Man-Technology-Environment research center (MTM) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).

– Inom projektet ska vi undersöka effekter på mänskliga bronkial- och lungceller av nanopartiklar som oavsiktligt frigörs inom 3D-printingindustrin eller vid additiv tillverkning. Bland de medverkande företagen finns AMEXCI, där vi kommer att samla in nanopartiklar från den additiva tillverkningen, och det biomedicinska företaget PExA, som kommer att hjälpa oss med insamling av utandningsluft hos de anställda vid AMEXCI. Vi kommer även att exponera odlade humana celler för nanopartiklar för att se om inflammation framkallas eller om nivåerna av vissa proteiner eller metaboliter* förändras. Forskningen har stor samhällelig relevans då additiv tillverkning är en ny teknik där mycket lite är känt om effekterna av exponering för nanopartiklarna. Det är också viktigt att den här nya kunskapen sedan överförs till studenter via undervisning.

*En metabolit är en nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne.