Nyhet

Sex program utvärderade

Under 2023 har sex av KK-stiftelsens program utvärderats av externa experter. Syftet är att säkerställa att programformerna som vi erbjuder är effektiva verktyg, och att effekterna för såväl lärosäten som näringsliv och det omgivande samhället blir så bra som möjligt. Här berättar KK-stiftelsens analytiker Martin Fröberg om de senaste tre utvärderingarna.

Vilka program är det som har utvärderats?

I denna omgång var det programmen Rekryteringar, Företagsforskarskolor och Prospekt. Vi har använt alla konsultbyråer (Amsterdam Data Collective, Faugert & Co Utvärdering och Ramboll Management Consulting) som finns med på KK-stiftelsens ramavtal. I denna senaste omgång genomfördes alla utvärderingar av Ramboll Management Consulting.

Nu knyter vi ihop säcken med resultatutvärderingar från stiftelsens samtliga program som genomförts de senaste tre åren. Med resultatutvärderingar avses utvärderingar av de resultat som framkommit vid projektavslut och har fokuserat på frågor som rör genomförande och ändamålsenlighet.

Kan du berätta om några av resultaten?

Syftet är att göra en genomlysning av våra program för att förstå vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Som ett resultat av utvärderingarna har vi till exempel utvecklat utbildningsprogrammen Avans och Expertkompetens så att deras utformning ännu bättre passar lärosätenas och företagens behov. En viktig lärdom för samtliga program var att den absoluta merparten av projekten inte hade kunnat genomföras utan KK-stiftelsens finansiering. Det är ett bra kvitto på stiftelsens relevans – vi bidrar till att utveckla ”våra” lärosätens forskning och utbildning som i förlängningen innebär att stiftelsen bidrar till relevant forskning samt utveckling och genomförande av utbildning på avancerad nivå.

Utvärderingarna av stiftelsens forskningsprogram visar att projekten bidrar till att skapa forskning som får stort genomslag. Särskilt programmen Rekryteringar och Synergi bidrar till vetenskap som får stort genomslag med höga citeringsnivåer. Vi kan också se att lärosätena använder programmen som byggstenar för att profilera sig. Till exempel visar utvärderingen av programmet Hög att programmet används som ett instegsprojekt för samverkan med företag och att de ofta skapa nya idéer om framtida forskning. Även om vi inte har gjort någon analys av stiftelsens portfölj, blir intrycket när man läser utvärderingarna att de olika programmen gott motsvarar de behov som lärosätena har.

Jag hoppas att utvärderingarna inte bara bidrar till vår egen utveckling utan också till kunskapsspridning om vårt erbjudande så att lärosätena bättre förstår hur de kan använda våra redskap för att utveckla sina forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Martin Fröberg.

Vad händer nu?

Vi har redan genomfört en del av rekommendationerna och under året ska vi arbeta vidare med att utveckla programmen. Utvärderingarna kommer också att vägas in i framtagandet av stiftelsens femåriga nya strategi.

Ta del av utvärderingarna

Alla utvärderingarna finns att läsa/ladda ned på KK-stiftelsens webbplats