Projektledaren får besluta om mindre förändringar i förhållande till projektplanen som inte påverkar projektets syfte och mål, leveranser eller tidplan. Projektledaren får även göra mindre omfördelningar mellan kostnadsposter i projektbudgeten och mindre justeringar av projektets bemanning.

Lärosätet får besluta om att byta projektägare. Uppgift om ny projektägare ska anmälas till KK-stiftelsen i projektportalen.

Om Lärosätet:

(i) vill byta projektledare,
(ii) vill byta medfinansierande företag,
(iii) vill ändra projekttiden,
(iv) vill använda projektfinansiering som har beviljats ett visst projekt för att medfinansiera något annat projekt med finansiering från andra finansiärer, eller
(v) vill göra andra förändringar i ett projekt än de som anges ovan i första och andra styckena i detta avsnitt 6

krävs, om annat inte uttryckligen anges i avtal, KK-stiftelsens förhandsgodkännande. Sådana föreslagna förändringar ska anmälas till KK-stiftelsen i god tid innan de föreslås träda i kraft. Anmälan ska i första hand ske i projektportalen.

Läs mer här: Allmänna villkor