solceller i en fabrik med en man som inspekterar dem

KK-miljö

Programmet KK-miljöer är inte något traditionellt finansieringsprogram, utan är ett dialogbaserat arbetssätt för att samlat och strategiskt kunna utveckla forskning, utbildning på avancerad nivå och samproduktion inom en definierad del av ett lärosätes akademiska verksamhet.

Fokus är att skapa en långsiktig och strukturerad utvecklingsprocess för lärosätet och dess partners. Under 10 år kan ett lärosäte utveckla verksamheten inom en eller flera samarbetande akademiska miljöer i linje med fleråriga strategier och årliga verksamhetsplaner. KK-miljöerna ska också utveckla och driva kvalitetssäkringssystem för sin verksamhet. KK-stiftelsen följer och bedömer utvecklingen med stöd av en expertgrupp. Inom ramen för KK-miljöns årliga verksamhetsplan kan lärosätet föreslå och beviljas medel för insatser inom stiftelsens ordinarie program, förutsatt att insatserna är internt kvalitetssäkrade och i linje med KK-miljöns strategi.

KK-miljöer kan inrättas först efter en särskild kvalificerings- och bedömningsprocess. Vid start av KK-miljön och efter programtidens slut genomförs utvärderingar av verksamheten.

Bakgrund till programmet

KK-miljöer ska stödja utvecklingen av profilerade lärosäten och uppbyggnad av starka forsknings och utbildningsmiljöer med vetenskaplig styrka och god samproduktionsförmåga inom lärosätets prioriterade områden. Programmet riktar sig till lärosäten som är en god bit på väg i uppbyggnaden av samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöer och har ambitioner om fortsatt profilering av verksamheten. Programmet ska stärka lärosätenas förmåga att arbeta strategiskt och kvalitetssäkrat med utveckling av forskning och utbildning tillsammans med externa partners.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-miljöprogrammet är stiftelsens mest kraftfulla program för att utveckla och profilera akademiska miljöer och även hela lärosäten. Långsiktigheten, det strategistyrda arbetssättet samt möjligheten att mer samlat utveckla och föreslå insatser inom KK-stiftelsens samtliga program ger unika förutsättningar. Dialogen med den externa expertgrupp som KK-stiftelsen utsett ger också möjlighet till regelbunden återkoppling på helheten i KK-miljöns utveckling.

Om programmet
  • Strategistyrd utveckling och profilering av akademiska miljöer inom ett utvalt område vid ett lärosäte
  • Nära samarbete mellan akademi och näringslivspartners
  • En gemensam årlig arbetsprocess där lärosätet driver utvecklingen och KK-stiftelsen bedömer, finansierar och följer upp
  • Stiftelsens finansiering beror på volymen projektförslag som både uppfyller KK-miljöns egna kvalitetssäkringskrav och bedöms ha strategisk betydelse av KK-stiftelsens expertgrupp
  • Projekttid 10 år, med etapper på 3-4 år