Att söka finansiering

Här kan du läsa om hur det går till att söka finansiering från KK-stiftelsen. I respektive programs utlysningstext finns detaljerad information om programmets mål och syfte, formella krav, bedömningskriterier, tidplan etc. Vid oklarheter eller frågor är du välkommen att kontakta ansvarig för programmet vid vårt kansli.

Lärosäten som kan söka finansiering

I enlighet med våra stadgar finansierar vi forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå eller forskarnivå vid Sveriges högskolor och nyare universitet. KK-stiftelsens finansiering går till lärosätet och söks av en operativt ansvarig projektledare som ska bedriva projektet i en angiven forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet.

Nedanstående lärosäten kan söka finansiering från oss.

Lärosäten vi finansierar

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Konstfack
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Södertörns högskola
 • Örebro universitet

Program och utlysningar

Vi erbjuder ett flertal program för projektfinansiering. Våra ordinarie program utlyses återkommande en gång per år för att möjliggöra för lärosätena att kunna planera sina ansökningar långsiktigt och strategiskt.

Utöver de cykliskt återkommande programmen erbjuder vi även programmet KK-miljöer som ger lärosätesledningar ett verktyg för att långsiktigt och strukturerat driva arbetet med profilering av forskning och utbildning på avancerad nivå.

KK-stiftelsen kan även erbjuda särskilda utlysningar.

Utlysningscykel

en tabell

Förutsättningar och villkor

De olika programmen ställer specifika krav på förutsättningar och villkor för en ansökan och dessa finns beskrivna i respektive utlysningstext. Gemensamt är dock att alla KK-stiftelsens program ska bidra till att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom lärosätenas profilerade områden.

Alla projekt som stiftelsen finansierar ska utformas i samproduktion mellan akademi och näringsliv. Hur näringslivet ska medverka i specifika projekt beskrivs utförligt i utlysningstexterna för respektive program, men i flera program krävs även medfinansiering från näringslivet motsvarande KK-stiftelsens finansiering.

Samproducerande företag måste falla inom ramen för KK-stiftelsens definition av näringsliv.

KK-stiftelsens utlysningar är öppna för alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.

Ansökans delar

Varje program har specifika krav på hur ansökan ska utformas och vilka uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt. I respektive programs utlysningstext finns detaljerad information om vad som efterfrågas, gemensamt för alla KK-stiftelsens program är att följande delar ska ingå i ansökan:

 • Beskrivning av aktuell forsknings- och utbildningsmiljö
  Ansökan ska innehålla en beskrivning av den forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet där projektet ska bedrivas, samt en beskrivning av hur det sökta projektet syftar till att bidra till utveckling av denna miljö.
 • Projektplan
  Projektplanen ska beskriva projektets upplägg, genomförande och mål, hur samproduktionen med näringslivet ska gå till, etc.
 • Meritförteckningar
  Meritförteckningar för personer inom projektgruppen som är centrala för projektets genomförande. Redogör för de meriter som är relevanta i relation till projektet. För mer information: Breddad meritvärdering och utvecklad bedömning
 • Avsiktsförklaringar
  Signerade avsiktsförklaringar efterfrågas från vart och ett av de samproducerande företagen där deras åtagande, egna insatser och roll i projektet samt motiv och värde för medverkande ska anges. Det är av stor vikt att de samproducerade företagen själva formulerar sina avsiktsförklaringar.
 • Budget för projektet
  KK-stiftelsens mall för projektet ska användas och budgeten ska även motiveras i projektplanen. Budgeteringen av medel ska följa anvisningarna som finns i dokumentet Allmänna villkor.
 • Signatur från projektledare, projektägare och rektor
  Ansökan ska undertecknas av projektledare, projektägare och rektor. Signaturbilagan finner du här.

För att skicka in en ansökan till KK-stiftelsen ska projektledaren använda ansökningssystemet SBS Manager. I SBS Manager ska projektledaren även hantera del- och slutrapportering inom projektet.