Vd har ordet

Ett år av samverkan för hållbar omställning 

Under 2023 beviljade KK-stiftelsen 323 miljoner kronor i projektmedel till 14 lärosäten. Samtidigt pågick 351 projekt med medel från stiftelsen över hela Sverige. Vi är stolta och glada över att vara en viktig drivkraft i arbetet med att stärka Sveriges position i en snabbt föränderlig värld. Vårt engagemang för att fungera som en katalysator för innovation och utveckling inom högre utbildning och forskning är mer relevant än någonsin. 

Eva Schelin, VD KK-stiftelsen

Året som gått…

En av 2023 års höjdpunkter var vår satsning på att öka näringslivets kompetens för klimatomställning, där nära 90 miljoner kronor tilldelades tre större projekt. Satsningen är en del vår önskan att stödja forskning och utbildning som hanterar utmaningar såsom klimatförändringar, den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och det förändrade geopolitiska landskapet. Nu pågår arbete på Högskolan Väst, Jönköping University och Luleå tekniska universitet, som i samarbete med andra lärosäten och industripartners, tar fram kurser och utbildningsprogram som ska matcha industrins behov av kompetensförsörjning. 

Under året har vi avslutat arbetet med att utvärdera alla KK-stiftelsens program. Utvärderingarna visar att finansieringen av samarbetsprojekt mellan akademiska institutioner och näringslivet har bidragit till att förnya och stärka Sveriges högteknologiska industri. Samtidigt har stiftelsens finansiering bidragit till att skapa starka akademiska miljöer runt om i landet. 

Vi blickar framåt…

Vi står dock inför utmaningar, särskilt gällande de begränsade resurserna hos mindre lärosäten för att uppfylla kraven på forskningsanknytning. Arbetet med att utveckla en ”akademisk testbädd” i Skellefteå, i det som kallas Skellefteå University Alliance, är ett mycket spännande initiativ för att förstärka kompetensförsörjningen över landet inom områden med kompetensbrist. Modellen betonar vikten av samverkan för att möta det akuta behovet av kompetensutveckling, och illustrerar hur vi kan arbeta tillsammans för att reformera och förstärka utbildningssektorn. 

För att Sverige ska kunna bibehålla och stärka sin globala konkurrenskraft är det avgörande att vi fortsätter att utveckla vår högre utbildning och säkrar kompetensförsörjningen. KK-stiftelsen vill fortsätta vara del av utvecklingsarbetet för att förbättra utbildningen för landets 450 000 studenter. Därför lyfte stiftelsen behovet av reformer av ersättningssystemen för utbildning och stödet till det livslånga lärandet i vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen. 

Jag vill avsluta med att tacka alla som bidragit till dessa ansträngningar under det gångna året. Genom vårt gemensamma engagemang stärker vi Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en ljusare framtid.

Tack! 

Eva Schelin och team KK-stiftelsen