Nyhet

Forskningspolitiken i fokus

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan svenskt näringsliv och samhälle möta utmaningarna. Högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation.

I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen valde KK-stiftelsen att fokusera på fyra reformförslag som långsiktigt ska stärka högskole- och universitetssektorn. Här kan du läsa kort om förslagen med kommentarer från stiftelsens ordförande och vd.

Sverige kan aldrig konkurrera i volym med världens stora ekonomier. En fortsatt tätposition som forskningsnation kräver att vi arbetar smartare än andra länder. Förmågan till stark samverkan mellan akademi och näringsliv är av särskild vikt för ett litet land som Sverige. 

Elisabeth Nilsson, KK-stiftelsen styrelseordförande

KK-stiftelsen anser att landets högskolor och nyare universitet saknar tillräckliga resurser för att fullt ut uppfylla högskolelagens krav på forskningsanknytning av högre utbildning. Det innebär svårigheter för dessa lärosäten att säkra sina egna starka profilområden inom forskningen.

Vi vill se en ökning av anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå till högskolorna och de nyare universiteten. Forskning och högre utbildning hänger ihop och behövs över hela landet. Nya industrietableringar visar även vikten av att landets lärosäten möter behov av FoU och kompetensförsörjning även när de uppstår utanför regioner där statliga forskningsmedel koncentrerats. Det krävs också en ny fördelningsmodell som driver kvalitet inom alla delar av lärosätenas verksamhet, vetenskapligt genomslag, samverkansförmåga, livslångt lärande och inte minst internationalisering. 

Eva Schelin, KK-stiftelsens vd

KK-stiftelsen ser att en betydande urholkning har skett av lärosätenas resurser för utbildning. Underfinansieringen betyder mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för förberedelse och efterarbete samt en sämre arbetsmiljö med ökad stress för både lärare och studerande.

Det behövs en resurstilldelning som ger bättre förutsättningar för kvalitet. Det är hög tid att ge lärosätena rimligare ekonomiska villkor för sitt utbildningsuppdrag. 

Eva Schelin, KK-stiftelsens vd

KK-stiftelsen vill också se insatser som stärker lärosätenas arbete inom det livslånga lärandet, alltifrån starkare strategisk inriktning på deras arbete till bättre ekonomiska incitament. Kompetensutveckling av personer som redan är i arbetslivet är en nyckelfaktor för att säkra svensk konkurrenskraft, att enbart utbilda ungdomsstudenter räcker inte för att möta kompetensbehoven.

KK-stiftelsens fyra reformförslag: 
- Förstärkt finansiering av högskolor och nyare universitet
- Ny modell för fördelning av basanslaget för forskning
- Reformerat resurstilldelningssystem för högre utbildning 
- Förstärkt fokus på det livslånga lärand