Nyhet

Högskolan Väst och Jönköping University stärker sina forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen har beviljat medel till KK-miljöerna vid Högskolan Väst och Jönköping University till en total summa av drygt 50 miljoner kronor. Lärosätena tar nu ytterligare steg i sin strategiska utveckling tillsammans med samverkande företag. Bland annat kommer näringslivet att stödjas genom nya utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hållbar produktionsteknik och utvecklad forskning inom tillämpad AI.

Satsningen görs inom ramen för det tioåriga programmet KK-miljöer som är stiftelsens mest kraftfulla verktyg för att utveckla och profilera akademiska miljöer och även hela lärosäten. Programmet riktar sig till lärosäten som är långt komna i uppbyggnaden av starka forsknings- och utbildningsmiljöer i samverkan med näringsliv. Högskolan Väst och Jönköping University går nu in på sitt sjätte respektive sjunde år inom programmet.

– Här erbjuder vi lärosätesledningar ett verktyg för att långsiktigt och strukturerat arbeta med profilering av forskning och utbildning på avancerad nivå. Arbetet inom miljöerna stöds av kvalitetssäkringssystem för både enskilda insatser och miljöutveckling och sker i nära samverkan med näringslivspartners, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Vi ser redan resultat av den 10-åriga satsningen på dessa två lärosäten där nu ytterligare steg tas. Till exempel har den samproducerande forskningen tillsammans med medverkande företag ökat väsentligt liksom nyttiggörandet av forskningen. I de utsedda miljöerna samverkar hundratals företag, vilket stärker forskningens relevans och ger företagen ökad konkurrenskraft. Näringslivsrelevansen förenas med en stark internationell vetenskaplig position inom till exempel additiv tillverkning vid Högskolan Väst och gjutna material och processer vid Jönköping University.

Högskolan Väst och Jönköping University växlar upp

– KK-stiftelsens finansiering är en viktig del i vår strategiska utveckling av forsknings- och utbildningsmiljön Primus. Med nya medel på 36 miljoner kan vi nu rekrytera ny kompetens till miljön och i samverkan med industrin skapa fler attraktiva kurser och hela utbildningsprogram på avancerad nivå, både för yrkesverksamma och för studenter. Utbildningarna kommer ämnesmässigt att spänna över miljöns samtliga verksamhetsområden, det vill säga från hållbar digitaliserad produktionsteknik till ämnen som knyter an till människa, ledarskap och lärande i en föränderlig industrikontext, säger Lennart Malmsköld, programchef Primus, Högskolan Väst.

– KK-stiftelsens finansiering är viktigt för högskolans profileringsarbete och utveckling av forsknings- och utbildningsmiljön SPARK. Förutom ny kunskap i forskningsprojekt innebär de nya insatserna på 14,5 miljoner kronor möjlighet att skapa ökad rörlighet och samverkan mellan näringslivet och SPARK. Vi kommer också att kunna stärka näringslivets kompetensutveckling inom tillämpad AI, säger Salem Seifeddine, programchef SPARK och forskningschef vid Tekniska högskolan, Jönköping University.

Mer information

Inom KK-stiftelsens program kan de utsedda KK-miljöerna Primus (Högskolan Väst) och SPARK (Jönköping University) en gång per år samlat söka medel för projekt inom KK-stiftelsens alla programformer. Projektförslagen granskas med stöd av bland annat externa peers i lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem och sedan av stiftelsens expertgrupp utifrån deras värde för miljöns utveckling.

Läs mer om programmet KK-miljöer