Nyhet

Insiktsfulla diskussioner med lärosäten

På KK-stiftelsen arbetar vi just nu med att ta fram en strategi för de kommande fem åren. Arbetsprocessen involverar bland annat en lärosätesturné för att få externa perspektiv. På två månader har nu stiftelsen hunnit med att träffa sina 22 målgruppslärosäten. Här berättar Eva Schelin, Joakim Appelquist och Gabriel Granström mer.

Berätta om bakgrunden till lärosätesturnén

– Anledningen till att vi besökt våra 22 lärosäten som kan söka medel hos oss är att KK-stiftelsen ska ta fram en ny strategi för verksamheten. Efter att ha bedrivit en mycket framgångsrik verksamhet och arbetat med en i princip oförändrad programportfölj sedan 2010 ville vi ställa oss frågan hur vi som finansiär kan bidra till största nytta de kommande 15 åren. Vi började arbetet med att fråga de som söker pengar från oss och har under två månader träffat ledningarna och representanter för forskargrupper på samtliga 22 lärosäten. Under besöken har vi uppmanat dem vi träffat att ”drömma och önska”.

Fr.v. Eva Schelin, Joakim Appelquist och Gabriel Granström från KK-stiftelsen besöker Högskolan i Skövde. Intill gruppbilder från Linnéuniversitetet samt Högskolan Dalarna.

Vad tar KK-stiftelsen med från dialogerna?

– Det har varit många spännande och insiktsfulla diskussioner, men några önskningar har varit återkommande. En är att vi på KK-stiftelsen behöver uppdatera vår näringslivsdefinition, det vill säga de regler vi har för vilken typ av företag som kan medfinansiera de forskningsprojekt som får medel från oss. En annan är att det behövs mer finansiering av doktorander och forskare som befinner sig tidigt i sina karriärer. En tredje är att man vill se större flexibilitet i våra program vad gäller vilka personaltyper som kan få medel, hur långa projekten kan vara och hur ofta vi lyser ut medel.

Mer läsning

KK-stiftelsen tar fram ny strategi

– Sen är det flera som lyft behoven av stöd eller ”enklare” programformer för de som inte är så vana att bedriva forskning tillsammans med näringslivet. Planeringsstöd, stöd till förstudier och lägre medfinansieringskrav är sådant som nämnts som exempel på saker som skulle underlätta.

– Vidare skulle man också vilja se att KK-stiftelsen hade stödformer som kunde ta vidare goda resultat och ge möjlighet att bygga vidare på nätverk som etablerats inte minst i de längre satsningarna, som Forskningsprofiler och Företagsforskarskolor. Några har även lyft behov av stöd till infrastruktur. Avslutningsvis har vi fått höra att mycket fungerar bra och man är särskilt nöjd med stabiliteten i KK-stiftelsens program och att vi är tillgängliga för dialog.

Vad händer nu?

– Arbetet med att formulera strategin fortsätter och i september ska KK-stiftelsens styrelse fatta beslut. Men redan den 20 mars träffar vi företrädare för lärosätena igen i det så kallade strategiska nätverk som består av vicerektorer från alla våra lärosäten. Då ska vi redovisa vad vi hört och diskutera vidare om framtida strategiska vägval. Sen kommer vi också att träffa representanter från andra typer av organisationer som företag, branschorganisationer, regioner och fackföreningar.

Kontaktpersoner KK-stiftelsen

Joakim Appelquist, chef strategisk utveckling och externa relationer

Gabriel Granström, strategisk projektledare