Nyhet

Kapitalutskottet har en viktig uppgift att fylla

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor och har sedan dess förvaltats väl. Hittills har 11,6 miljarder kronor utbetalats i projektmedel. I dagsläget är värdet på kapitalet nära 9 miljarder kronor. Arne Liden, som är ordförande i KK-stiftelsens kapitalutskott, berättar mer.

Intervjun med Arne Lidén finns också publicerad i KK-stiftelsens verksamhetsberättelse 2022

– Kapitalutskottet har en viktig uppgift att fylla. Det ursprungliga kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för stiftelsens utbetalningar av medel. Att bygga en balanserad placeringsportfölj med god avkastning och stabilitet över tid är väsentligt för stiftelsens överlevnad och möjlighet att vara en långsiktig partner till de lärosäten som söker medel.

– Utskottet är beslutande organ för förvaltningen av kapitalet inom ramen för riktlinjer som beslutas av styrelsen, vilken också har det yttersta ansvaret för att dessa följs. I förvaltningen tillämpas etiska och miljömässiga riktlinjer. Genomlysningar sker regelbundet för att fastställa långsiktighet med en hållbar inriktning.

Hur sätter man ihop ett kapitalutskott?

– En sammansättning med erfarna kapitalförvaltare från olika områden samt delar av styrelsen, ger alla god möjlighet att få insikt och god förståelse kring dessa frågor. Även vd och chefen för verksamhetsstöd deltar i våra möten vilket ger effektiva informationsvägar.

Vad minns du mest från året 2022?

– Med nästan 40 års erfarenhet från kapitalmarknaden kan jag konstatera att 2022 blev ett av de besvärligaste åren hittills för en diversifierad kapitalförvaltning. Aktier, obligationer och i viss mån även fastigheter föll i värde samtidigt , vilket innebar att avkastningen blev sämre än på många år. Men, eftersom KK-stiftelsen haft en mycket god avkastning tidigare innebär det ändå att avkastningen för de senaste tre åren är i paritet med den förväntade.

– Att utskottet valde att kraftigt minska löptiden i de räntebärande placeringarna har bidragit till bättre avkastning, liksom innehavet av aktier i andra valutor än den svaga
svenska kronan. Vi har även ökat diversifieringen av förvaltare och tillgångsslag vilket är positivt, avslutar Arne Lidén.

 

dator på ett bord omringad av papper