Nyhet

Mälardalens universitet och Södertörns högskola startar samhällsnyttiga masterutbildningar

KK-stiftelsen beviljar sammantaget drygt 4,7 miljoner kronor under två år till Mälardalens universitet och Södertörns högskola inom programmet Avans. Lärosätena ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom cybersäkerhet respektive gestaltade livsmiljöer med inriktning på hållbar utveckling inom stadsutveckling/offentliga miljöer.

två porträtt på män
Hans Hansson, Mälardalens universitet och Håkan Nilsson, Södertörns högskola.

– I programmet Avans ges lärosätena möjlighet att ta fram näringslivsrelevanta topputbildningar på avancerad nivå. Eftersom utvecklingen av programmen görs i samverkan med företag sker ett ömsesidigt utbyte som både stärker lärosätenas utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning, säger Petter Zirath, programansvarig för Avans på KK-stiftelsen.

Mälardalens universitet satsar på cybersäkerhet

Mälardalens universitet får nära 2,4 miljoner kronor för att starta en masterutbildning i cybersäkerhet med industriell inriktning.
– Att säkerställa tillräckligt hög cybersäkerhet är en av vår tids viktigare utmaningar. Om vi inte lyckas kommer möjligheten att dra nytta av datateknik och automation för att lösa våra mer grundläggande samhällsutmaningar väsentligt försvåras. Hoten kommer från hackers och brottslingar, men även från stater som anser sig kunna tjäna på att störa våra IT-system och infrastruktur eller tillskansa sig känslig information från företag och myndigheter, säger Hans Hansson, professor och projektledare, Mälardalens universitet.

– För att bidra till höjd cybersäkerhetskompetensen ska vi nu utveckla en masterutbildning i cybersäkerhet med särskilt fokus på säkerhet i industriella system och kritisk infrastruktur. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med företag och myndigheter och bygger delvis på kurser vi utvecklat i tidigare KKS-finansierade utbildningsprojekt, liksom ett ökande antal relaterade forskningsprojekt med finansiering från KK-Stiftelsen, SSF, Vinnova och EU.

Södertörns högskola satsar på hållbara livsmiljöer

Södertörns högskola får drygt 2,3 miljoner för att starta en masterutbildning inom stadsutveckling/offentliga miljöer.
– Syftet är att erbjuda en plattform, för i första hand yrkesverksamma, inom det ganska breda området gestaltade livsmiljöer så att vi kan uppnå en helhetssyn. Det handlar om akademiker som jag själv, konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, designers, stadsplanerare, liksom andra anställda inom offentlig och privat sektor som har med planerande och utformande av våra offentliga rum att göra. Vi tror att svaren på många av utmaningarna vi står inför – bland annat att uppnå målen för hållbar stadsutveckling – finns bland dessa kompetenser men att de är svåra att sammanställa och jämka. Vi behöver mötas och lära av varandra, säger Håkan Nilsson, professor och projektledare, Södertörns högskola.

– Man kan säga att det transdisciplinära består i att både skapa fördjupade kunskaper om det egna området, och att samproducera kunskap med andra yrkeskategorier. Utbildningen tas fram av Södertörns högskola i samarbete med Konstfack, liksom med företrädare från näringslivet som arkitektkontor och fastighetsbolag. Södertörns högskola har flera forskare med fokus på gestaltade livsmiljöer, och vi tar med oss viktiga frågor och insikter från tidigare in i detta arbete.