Debatt

”Behövs excellens i flera dimensioner”

KK-stiftelsens vd Eva Schelin svarar på Anders Sundells ledare i Svenska Dagbladet.

Publicerat på ledarplats i SvD 2021-01-12

Artikelförfattaren Anders Sundell, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver på ledarplats i SvD att vi behöver bättre universitet, inte fler. Som stöd för sin argumentation lyfter han fram olika typer av rankinglistor för universitet i världen samt hur forskning publiceras och citeras, vilket är ett vanligt mått för forskningskvalitet. Författarens slutsats blir att kvalitet och internationell spets bör vara grund för hur satsningar på universitet prioriteras, snarare än regionalpolitiska hänsyn.

Jag håller med artikelförfattaren om att hög kvalitet ska vara ledstjärna för hur staten fördelar sina medel. Det Anders Sundell emellertid missat i sitt resonemang är att universiteten har fler uppgifter än enbart forskning.

Enligt högskolelagens andra paragraf har universiteten tre huvuduppgifter; utbildning, forskning samt att samverka med det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat ska komma till nytta. Universiteten ska alltså utföra alla dessa uppgifter och inte ensidigt fokusera på forskning.

Betraktar man universiteten i sin regionala kontext innebär det att universiteten, förutom att bedriva forskning, ska säkerställa att det finns välutbildade medarbetare som motsvarar behoven på dagens och morgondagens arbetsmarknad både genom grundutbildningar och genom att kompetensutveckla yrkesverksamma. De ska dessutom i samverkan med det omgivande samhället se till att kunskap nyttiggörs.

Det är först när forskningen kommer till nytta som den kan betecknas som en innovation. Det är också först då samhället kan få tillbaka sina investerade medel i forskning och utbildning när konkurrenskraftiga företag med välutbildad personal fortsatt kan bidra till Sveriges välstånd.

God tillgång till kompetensförsörjning säkerställs genom att universitetet och högskolor finns i hela riket. Genom utvecklade samarbeten med det omgivande samhället, både företag och offentlig sektor, kan universiteten utveckla spetsforskning som utgår från behoven hos företag och offentlig sektor, och bidra till att långsiktigt stärka samhället. Tät samverkan med det regionala näringslivet kan skapa världsledande forskning, något vi sett att Mälardalens högskola lyckats med inom datavetenskap och inbyggda system, där ett tätt samarbete med bland andra ABB och Volvo varit avgörande för att nå en internationell klass inom forskningen.

Slutsatsen blir att Anders Sundell hävdar en för smal syn på universitetens uppdrag, och i sitt resonemang lyfter fram för ensidiga mått på framgång och excellens. Genom att skapa universitet som med hög kvalitet utbildar, forskar och samverkar med det omgivande samhället lägger vi en god grund för ett fortsatt avancerat näringsliv, en stark tillväxt och ett högt välstånd för hela Sverige. För detta krävs excellens i flera dimensioner, något vi kan se att de nya universiteten mycket väl klarar av.

Vi diskuterar gärna dessa frågor vidare!
Eva Schelin, vd KK-stiftelsen