Case

GIH bygger stark miljö inom hjärnhälsa 

Sambandet mellan rörelse och hjärnhälsa är ett prioriterat forskningsområde för Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Lärosätet började fokusera på området redan 2015 och har sedan dess haft medel inom flera av KK-stiftelsens program. Genom ett åttaårigt stöd från stiftelsen tas nu nästa steg i utvecklingen mot att bli en stark forsknings- och utbildningsmiljö med profil inom hjärnhälsa.

Målet är att efter åtta år ha en livskraftig och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö – ett excellenscenter inriktat på att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa, säger Maria Ekblom som är professor vid GIH och leder arbetet med att utveckla miljön.Forskningen har sedan starten bedrivits i samverkan med företag och ideella organisationer.

GIH-forskarna har i ett sådant samarbete bland annat kunnat visa att det kan vara bra för den som har ett stillasittande jobb att då och då ta en kort paus för att röra sig. Det ökar uppmärksamheten och gör det lättare för hjärnan att klara tankemässigt krävande uppgifter. För lärosätet är samarbetena ett sätt att fånga upp forskningsfrågor som utgår från behov som finns i samhället. Samtidigt kan svaren på frågorna tas om hand och leda till åtgärder som kan främja folkhälsan.

två kvinnor i varsin ruta

Vi undersöker exempelvis effekter av fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom – kunskaper som kan användas för att ta fram ett rehabiliteringsprogram. I ett annat samarbete utprovar vi hur man skulle kunna få till mer fysisk aktivitet under en skoldag
Maria Ekblom
Gymnastik- och idrottshögskolan

Ett av de företag GIH samarbetar med är pensionsbolaget Skandia. Stina Liljekvist som är marknads- och kommunikationschef vid bolaget bekräftar att båda parter tjänar på samarbetet.
– Vi arbetar mycket med att förebygga ohälsa och forskningsresultaten är viktiga för att kunna ge rätt rekommendationer, säger hon. Samhällets kostnader för sjukskrivningar är stora och uppgick i fjol till 71 miljarder kronor. Av det är nästan hälften kopplat till psykisk ohälsa, säger hon.

– Hälsa är en stor utmaning i alla åldersgrupper, såväl för unga som äldre. Genom samarbetet med GIH får vi kunskap, till exempel om effektiva insatser för en person som är på väg tillbaka till arbete efter utbrändhet. Vi arbetar också med forskning för att på bästa sätt förebygga framtida ohälsa – att stärka barn och unga, på deras arbetsplats, så att de kan klara skolan, behålla hälsan och undvika framtida sjukskrivningar, säger Stina Liljekvist.

Vi ser ett önskemål från våra kunder om utbildning till medarbetare när det kommer till fysisk aktivitet och korta rörelsepauser för att stärka personalens hälsa och prestation. GIH-forskarna har redan från starten haft stöd från KK-stiftelsen. Först till det synergiprojekt där lärosätet undersökte om rörelse kunde främja hälsan hos den med ett stillasittande jobb. Sedan med medel för att rekrytera forskare till området, och nu senast för att bygga en stark utbildnings- och forskningsmiljö. Stödet är viktigt för en mindre högskola.
Stina Liljekvist
Skandia

Utbildning både för unga studenter och yrkesverksamma är en viktig del i miljön. Genom samarbetena får GIH information om vilka kompetensutvecklingsbehov som finns och som lärosätet kan utgå från när de utformar sina utbildningar. Just Skandia är ännu så länge bara med i forskningsprojekt, men för resonemang om att samverka också kring utbildningar.

– Det betyder enormt mycket för vilken forsknings- och utbildningsmiljö som helst, men ännu mer för ett litet lärosäte att få ekonomiska resurser att bygga en stark forskningsmiljö. De statliga medel vi får räcker inte till det lyft som krävs. De företagspartners vi jobbar med går också in och satsar tid, pengar och kunskaper, säger Maria Ekblom. Satsningen gynnar hela lärosätet. Hjärnhälsa (Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa) är ett av tre kunskapsområden som GIH har valt att satsa på.

– Den bidrar till lärosätets utveckling och ger GIH en möjlighet att internationellt göra sig ett namn som en stark och samhällsrelevant forskningsaktör, säger Maria Ekblom.

Text: Siv Engelmark