Nyhet

Sammanfattning av vårens beslut i KK-stiftelsen

Under våren har KK-stiftelsen fattat flera beslut som kommer att påverka forsknings- och utbildningslandskapet i Sverige. Genom en rad olika utlysningar har totalt 44 projekt beviljats finansiering, med en sammanlagd summa på 291 miljoner kronor. Här ger vi en översikt över de projekt som har fått stöd.

Avans

I kategorin Avans har fem projekt beviljats finansiering, med ett totalt belopp på 8,3 miljoner kronor. Dessa projekt syftar till att utveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå. För att Sverige fortsatt ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land med hög innovationsförmåga krävs det att utbildningsutbudet vid landets lärosäten håller hög kvalitet, har en tydlig förankring i aktuell forskningsfront och är relevant utifrån arbetsmarknadens behov. För att åstadkomma detta behöver både lärosäten och näringsliv engagera sig i utveckling och genomförande av utbildningar.

Expertkompetens

Ett projekt inom Expertkompetens har beviljats 3 miljoner kronor. Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Forskningsprofil

Grace-projektet

Satsningen görs inom SPARK-miljön vid Tekniska Högskolan på Jönköping University. Här samarbetar många företag för grön omställning och stärkt svensk konkurrenskraft. Det nya projektet GRACE ska pågå i åtta år.

Två projekt inom Forskningsprofiler har fått stöd på 97 miljoner kronor. Dessa projekt är centrala för att bygga upp starka forskningsmiljöer som kan konkurrera på internationell nivå och bidra till vetenskapliga genombrott. Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö(er) väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag.

Företagsforskarskolor

Två Företagsforskarskolor har beviljats sammanlagt 41 miljoner kronor. För att stärka kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade. Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen och det tillsammans med forskningen som bedrivs förstärker företagens konkurrenskraft. För att åstadkomma detta behöver både lärosäten och näringsliv engagera sig i att skapa en relevant forskarutbildning med hög kvalitet. Forskningen ska möta företagens behov men lärosäten garanterar att målen för forskarutbildningen kan uppnås. Jönköping University och Högskolan i Gävle är några av lärosätena som fått finansiering.

Hög

Inom utlysningen Hög har nio projekt fått finansiering, med ett totalt belopp på 36 miljoner kronor. För att kunna bidra till den svenska konkurrenskraften, innovationsförmågan och nyttiggörandet krävs möjligheter för akademi och företag att forska tillsammans med frågor som kan flytta fram forskningsfronten och besvara ett behov inom näringslivet. Programmet ger möjligheter till att påbörja bygget av forsknings- och utbildningsmiljöer i tidiga skeden av miljöutveckling, vilket kan ta sin utgångspunkt i en enskild forskargrupp för att senare i en mer utvecklad form utgöra en större enhet som en forskningsmiljö, institution, centrum eller liknande.

En stor fördel med den här typen av forskarskola är att doktorander och företag kan lära av varandras projekt. Det blir värdefull korsbefruktning mellan forskargrupperna som företagen kan ha stor nytta av. 
Boel Ekergård
Docent och forskningsledare Högskolan Väst

Prospekt

Fyra projekt inom Prospekt har beviljats 7,5 miljoner kronor. I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv. Programmet vill möjliggöra förnyelse och mobilitet inom den akademiska världen genom att sänka lärosätets eventuella trösklar till att rekrytera en lovande nyligen disputerad person. En rekrytering från ett annat lärosäte, forskningsinstitut eller näringsliv kan bidra till generationsförnyelse, förstärkning eller förnyelse av miljöns profil, eller förstärkning av samarbetet med näringslivet.

Rekryteringar

Femton projekt inom Rekryteringar har fått totalt 25,9 miljoner kronor. Syftet med denna utlysning är att attrahera och rekrytera framstående forskare och lärare till svenska lärosäten, vilket bidrar till att höja den akademiska nivån och forskningskvaliteten. 

Ett av lärosätena som beviljas medel är Högskolan i Halmstad som nu kommer att förstärka området artificiell intelligens inom vård och hälsaThomas Ploug är anställd vid Aalborg universitet i Danmark och ser fram emot sin tjänst som gästprofessor i Halmstad och att kunna bidra till forskningsprogrammet informationsdriven vård.

Jag vill bidra med kunskap, insikt och analyser av etiska och regulatoriska frågor i samband med AI-implementering i vården. Mitt mål är att vara med och forma en etiskt hållbar utveckling inom området.
Thomas Ploug

Synergi

Fyra projekt inom Synergi har beviljats sammanlagt 47,6 miljoner kronor. Programmet möjliggör för lärosätet att ta sig an frågeställningar som kan behöva perspektiv och kompetens från olika ämnesområden. Utifrån en väl definierad och näringslivsrelevant frågeställning ska resultaten från ett synergiprojekt bidra till utveckling inom forskningsfronten.

SFSG (Stephen De Lisle)

Ett projekt inom Swedish Foundations Starting Grant har fått 17,8 miljoner kronor. SFSG är ett samarbete mellan flera forskningsfinansiärer. Syftet är att finansiera högt rankade projekt som fått avslag av Europeiska forskningsrådet, ERC.

Sammanfattning

KK-stiftelsens vårbeslut har resulterat i betydande investeringar i svensk forskning och utbildning. Genom att stödja ett brett spektrum av projekt och initiativ, från spetskompetens till rekrytering och synergiprojekt, bidrar stiftelsen till att stärka Sveriges position som en ledande forskningsnation. De beviljade medlen kommer att möjliggöra viktiga framsteg inom flera vetenskapliga och teknologiska områden, vilket i sin tur gynnar både akademin och industrin.